Το Επιμελητήριο Καστοριάς, ως Δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβαση) και από Εθνικούς Πόρους (μέσω του ΠΔΕ).  

Ο στόχος της Πράξης είναι η κινητοποίηση 500 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και η είσοδος / επανείσοδός τους στην αγορά εργασίας, σε βιώσιμες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» θα υλοποιηθούν:

  • δράσεις συμβουλευτικής/ καθοδήγησης και υποστήριξης στους 500 ωφελούμενους της Πράξης
  • εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτισης 420 ωρών και πρακτική άσκηση, διάρκειας 180 ωρών για κάθε ωφελούμενο
  • εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων από διαπιστευμένο, από το Ε.ΣΥ.Δ., Φορέα Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων

Το Επιμελητήριο Καστοριάς, καλεί όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις/φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εν λόγω δράση, θα έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν ωφελούμενους, για συνολικά 180 ώρες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης.  Διευκρινίζεται ότι, οι φορείς/επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης δεν λαμβάνουν καμία χρηματική ή άλλου είδους αμοιβή και δεν επιβαρύνονται οικονομικά.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ έως και τη λήξη της Πράξης.

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων προσωποποιημένης πληροφόρησης ΑΑΔΕ Επιχείρησης (Έδρας και τυχόν Υποκ/των) από το link myΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/arxiki -> Μητρώο και Επικοινωνία -> Συμπλήρωση Κωδικών Taxis -> Στοιχεία επιχείρησης -> Αναλυτική Έκδοση
  2. Πίνακας προσωπικού E4 (εφόσον υπάρχουν)

Οι επιχειρήσεις/ φορείς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης της Πράξης, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://aitisi.katartisi-kastoria.gr/p/m/aitisi_kastoria_comp/el-GR