Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164


Η Πράξη «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164, υλοποιείται με δικαιούχο το Επιμελητήριο Καστοριάς. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 4.2.1 και Α/Α ΟΠΣ 247/Δράση: 4.2.1 «Ολοκληρωμένα προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Κωδ. ΣΑΕ8917).   Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ81970014).

 

Ο στόχος της Πράξης είναι η κινητοποίηση 500 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και η είσοδος/ επανείσοδός τους, στην αγορά εργασίας, σε βιώσιμες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Συγκεκριμένα, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση, που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης, θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι άνεργοι τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή της εισόδου στη δράση νοείται η 1η συνεδρία Συμβουλευτικής)
 • Αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι
 • Να μην συμμετέχουν παράλληλα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης
 • Να μην έχουν τη μαθητική ή σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να είναι κάτοικοι της Περιφέρειας Ενότητας Καστοριάς.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής).

Η συγκεκριμένη Πράξη απευθύνεται σε 500 ανέργους και συνοπτικά, περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες:

Ενέργεια 1:  Συμβουλευτική Καθοδήγηση/Υποστήριξη

Οι επιλεγέντες ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε τέσσερις (4) εξατομικευμένες συνεδρίες και τρείς (3) ομαδικές συνεδρίες, για κάθε έναν εξ αυτών. Οι συνεδρίες αυτές θα αφορούν τόσο στην κοινωνική ενδυνάμωση και βελτίωση των ωφελούμενων, όσο και στην επαγγελματική τους υποστήριξη. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, και θα πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Ενέργεια 2:  Θεωρητική Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες (420 ώρες)

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή στοχευμένων προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 420 ωρών. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:

 • 1η Φάση: πάνω σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και οριζόντιες δεξιότητες διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών και στη συνέχεια

 

 • 2η Φάση: πάνω σε πράσινες και ψηφιακές επαγγελματικές δεξιότητες (Digital & Green Skills) διάρκειας διακοσίων εξήντα (260) ωρών [δύο (2) εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα των 130 ωρών].

Ειδικά, για τη 2η Φάση, κάθε ωφελούμενος θα επιλέγει ένα από τα ακόλουθα Θεματικά Αντικείμενα:

Θεματικό Αντικείμενο 1: Σύγχρονες πράσινες μορφές ενέργειας (260 ώρες συνολικά)
Α) Εγκατάσταση και συντήρηση Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (130 ώρες)
Β) Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφαλής διακίνηση Καυσίμων (130 ώρες)
Θεματικό Αντικείμενο 2: Μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία (260 ώρες συνολικά)
Α) Υποδομές, Συστήματα Πληροφορικής & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (130 ώρες)
Β) Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι (130 ώρες)
Θεματικό Αντικείμενο 3: Σύγχρονη Ψηφιακή Οικονομία (260 ώρες συνολικά)
Α) Digital media Specialist (130 ώρες)
Β) E-commerce για τοπικά προϊόντα σε Ελλάδα και Εξωτερικό (130 ώρες)

Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο και μετά τη συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης, θα προχωρά στην παρακολούθηση του δεύτερου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου. Για την παρακολούθηση του δεύτερου εξειδικευμένου αντικειμένου και της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, δεν είναι απαραίτητη η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτές.

Ενέργεια  3:  Πρακτική Άσκηση 180 ωρών

Με το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης και της συμμετοχής τους στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος αυτών), οι πεντακόσιοι (500) ωφελούμενοι θα λαμβάνουν μέρος σε Πρακτική άσκηση 180 ωρών (on the job training). Η τοποθέτηση των ωφελούμενων θα γίνει σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ή σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης.

Ενέργεια 4:  Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, οι 500 ωφελούμενοι της Πράξης θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο πλαίσιο του Θεματικού Αντικειμένου, στο οποίο καταρτίσθηκαν. Επισημαίνεται ότι κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε 2 σειρές εξετάσεων, μία για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο του θεματικού αντικειμένου που έχει επιλέξει.

Τα εκπαιδευτικά επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης,
 • την Κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική άσκηση),
 • τις διαδικασίες πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης και εκπαιδευτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των 5,3225€, στο οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την κατάρτιση (Θεωρητική και Πρακτική Άσκηση) και να επιτύχει και στις δύο (2) εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.  

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
 • Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης και των δύο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων, δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Διαφορετικά σε κάθε άλλη περίπτωση θα λάβει το 70 % του εκπαιδευτικού επιδόματος.
 • Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας συμβουλευτικής κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

 

Σημείωση: Οι απουσίες έως του επιτρεπτού ορίου απουσιών ήτοι 10% των ωρών κατάρτισης (ή 20% λόγω δικαιολογημένης ασθένειας ή εγκυμοσύνης), θα επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε την αίτησή σας, πατήστε εδώ

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, πατήστε εδώ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία για τη συμμετοχή τους στην Πράξη είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ την οποία ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της Δ.ΥΠ.Α. (τρέχουσα κατάσταση), την ημέρα οριστικής υποβολής της αίτησής του/της, με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (επισυνάπτονται σε 1 συμπιεσμένο αρχείο μορφής zip). Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, γίνεται αποδεκτό ως τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980.
 4. Έγγραφο με τα στοιχεία μητρώου - φυσικού προσώπου, το οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εκδώσει από το portal της myAADE με χρήση των προσωπικών του/της κωδικών TaxisNet και με το οποίο θα πιστοποιείται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ που ανήκει.
 5. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΜΚΑ του/της υποψήφιου/ας.
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ/Α.Μ. ΙΚΑ) του/της υποψήφιου/ας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr ή γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι:
  • Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια ή μαθητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης.
  • Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.
  • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  • Είμαι μόνιμος/η κάτοικος της περιοχής παρέμβασης.
 8. Πιστοποιητικό αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για την απόδειξη της αναπηρίας και του ποσοστού της.
 9. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή εκτύπωση από τον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό e-banking) με εμφανή τον ΙΒΑΝ και την εκδότρια Τράπεζα, στον οποίο ο/η υποψήφιος/α θα είναι Κύριος/α Δικαιούχος.

Σημείωση: Η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών με α/α 2. Βεβαίωση ανεργίας και 7. Υπεύθυνη Δήλωση, δεν μπορεί να έχει προγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία Οριστικής Υποβολής της αίτησης.

Βεβαιώσεις ανεργίας και Υπεύθυνες Δηλώσεις με προγενέστερη ημερομηνία, από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, δε θα γίνονται αποδεκτές.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς ως Δικαιούχος της Πράξης «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164, υλοποιεί το Υποέργο 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς». Η Πράξη έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 4.2.1 και Α/Α ΟΠΣ 247, του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Ταμείου ΤΔΜ, στην Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) 4.2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 που αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις Περιοχές ΔΑΜ/ Δράση «Ολοκληρωμένα προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ».

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Πράξης είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, (Κωδ. ΣΑΕ8197). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ81970014).

Η Πράξη περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες συνιστούν μια στοχευμένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση 500 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και την βελτίωση των προοπτικών και εναλλακτικών της απασχολησιμότητας τους. Προσφέρει ένα συγκροτημένο και με αλληλουχία πρόγραμμα υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης (θεωρητικής σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, πρακτικής άσκησης) και Πιστοποίησης», παρέχοντας επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτάσσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία (Digital, Green Skills) προς τη Δίκαιη Μετάβαση. Ο στόχος της Πράξης είναι η κινητοποίηση 500 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και η είσοδος/ επανείσοδός τους στην αγορά εργασίας, σε βιώσιμες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη προοπτική.

 

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Θεματικό αντικείμενο 1: Σύγχρονες Πράσινες Μορφές Ενέργειας

Α.Εγκατάσταση και συντήρηση Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (130 ώρες)

Β.Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ασφαλής διακίνησης Καυσίμων (130 ώρες)

Θεματικό αντικείμενο 2: Μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία

Α.Υποδομές, Συστήματα Πληροφορικής & Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (130 ώρες)

Β.Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι (130 ώρες)

Θεματικό αντικείμενο 3: Σύγχρονη Ψηφιακή Οικονομία

Α.Digital media Specialist (130 ώρες)

Β.E-commerce για τοπικά προϊόντα σε Ελλάδα και Εξωτερικό (130 ώρες)

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, διαβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατώντας εδώ