Β’ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων για συμμετοχή  στην Πράξη με τίτλο: «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164
July 11, 2024